Palotekninen suunnittelu

Palotekninen suunnittelu (paloturvasuunnittelu) on yksi rakennusprojektin ensimmäisistä työvaiheista. Paloteknisessä suunnitelmassa esitetään kohteen paloturvallisuusratkaisut. Usein paloteknistä suunnitelmaa edellytetään jo rakennuslupavaiheessa. Palotekninen suunnitelma tehdään, koska se toimii lähtötietona muun muassa hankkeen suunnittelijoille, viranomaisille sekä muille projektin osapuolille. Paloturvallisuusvaatimuksiin liittyvillä kattavilla lähtötiedoilla voidaan heti hankkeen alkuvaiheessa vähentää hankkeeseen kohdistuvia kustannuksia sekä helpottaa projektissa mukana olevien osapuolien omaa työtä. Järkevä suunnittelu luo paloturvallisen ympäristön kustannustehokkaasti asetusten ja määräysten puitteissa. Oikea-aikaisella paloteknisellä suunnitellulla ehkäistään sekä virheitä että puutteita suunnittelu- ja toteutusvaiheessa.

Hyvän paloteknisen suunnittelun perustana on hyvä viranomaisyhteistyö sekä sujuva yhteistyö kohteen tilaajan ja suunnittelijoiden kesken.  Erityisesti hankeen alkuvaiheessa yhteistyö kohteen pääsuunnittelijan kanssa on ensiarvoisen tärkeää.

Paloteknistä suunnittelua ohjaa lait ja asetukset, sekä erilaiset ohjeet. Suunnitelmalla määritetään, että paloturvallisuudelle asetetut olennaiset tekniset vaatimukset täyttyvät. Suunnitelma voidaan tehdä käyttäen paloturvallisuusasetuksessa esitettyjä taulukkoarvoja tai toiminnallisesti oletettuun palonkehitykseen perustuen.

Toiminnallinen palotekninen suunnittelu perustuu yleensä lähtötietojen määrittelyyn, riskianalyysiin ja laadittaviin simulointeihin. Toiminnallisen suunnittelu jaetaan karkeasti kolmeen työvaiheeseen. Toiminnallisen suunnittelun alussa laaditaan lähtötietoasiakirjat, jotka hyväksytetään valvovalla viranomaisella. Lähtötietojen hyväksyttämisen jälkeen kohteeseen tehdään tarvittavat simuloinnit. Simuloinnin tulokset kirjataan erilliseen loppuraporttiin, joka esitellään vielä valvovalle viranomaiselle.

Oletettuun palonkehitykseen perustuvalla paloturvallisuussuunnittelulla lopputulos tulee olla vähintään yhtä turvallinen kuin asetuksen taulukkoarvoilla suunnitellun rakennuksen turvallisuustaso.

Toiminnallisessa suunnittelussa käytämme hyväksi nykyaikaisia FDS- mallinnukseen perustuvia ohjelmistoja. Toiminnallisella suunnittelulla voidaan tutkia muun muassa poistumisturvallisuutta, savunpoiston toimintaa sekä rakenteiden palonkestävyyttä.

Suunnittelijamme omaavat FISE Vaativa-pätevyysluokan paloturvallisuussuunnittelijan pätevyyden.

Paloteknisen suunnittelun palvelutarjontaamme kuuluu muun muassa seuraavia palveluja:

-Palotekninen suunnittelu ja konsultointi

-Savunpoistosuunnittelu

-Palokatkosuunnittelu

-Alkusammutussuunnittelu

-Räjähdyssuojausasiakirjat ja tilaluokkamääritykset (Ex tilat)

-Asiantuntijalausunnot

-Poistumisturvallisuusselvitykset

-Pelastussuunnitelmat

-Työmaatarkastukset ja katselmoinnit

-Kolmannen osapuolen tarkastukset

Muistathan, että teemme Paloffilla myös sprinklerisuunnittelua, LVIAS-suunnittelua sekä LVIAS -valvontaa. Laaja asiantuntijaverkostomme takaa kohteen toteuttamisen paloturvallisesti asetuksien ja määräyksien vaatimukset huomioiden.

Vaihtoehtoisesti voimme tehdä vain tietyn osa-alueen tarpeiden mukaan. Paloteknisessä suunnittelussa hyödynnämme kaikkia käytössämme olevia resursseja myös muiden eri suunnittelualojen sekä urakoinnin näkökulmasta kokonaisvaltaisesti.

Tarjontaamme kuuluu lisäksi sprinkleriurakointia, -huoltoa, kunnossapitoa sekä palokatkourakointia. Meiltä saat siis palvelukokonaisuuden, joka kattaa paloturvallisuuden haasteet aina suunnittelusta urakointiin, huoltoon sekä kunnossapitoon asti.

Ota yhteyttä

Otto Pohjola

Palotekninen suunnittelija
Palotekniikkaosaston päällikkö

Fise Vaativa paloturvallisuussuunnittelija

050 324 4569
otto.pohjola@paloff.com

Tiesitkö?
Paloteknisen suunnittelun yhteydessä kannattaa suunnitella myös palokatkot, silloin ne saadaan tehtyä kerralla oikein. Jos Palokatkot suunnitellaan ja asennetaan liian myöhäisessä vaiheessa, oikeanlaisten palokatkojen asennus saattaa aiheuttaa kalliita muutostöitä. Katso lisää palokatkosuunnittelusta.